รู้จัก Soft skill กับทาง Summer Camp Thailand

1 post / 0 new
admeadme
Offline
Last seen: 6 วัน 16 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 15 มี.ค. 2021 - 17:40
รู้จัก Soft skill กับทาง Summer Camp Thailand

Summer Camp Thailand เผยทักษะ Soft Skill ที่เด็กต้องมีติดตัว

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ แคมป์ปิดเทอมจึงเริ่มให้ความสำคัญกับทักษะ Soft Skill กันมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่ว่าทักษะ Hard Skill อย่าง การอ่าน เขียนและคิดคำนวณในค่ายปิดเทอมไม่สำคัญ แต่มันไม่พอเพียงพอสำหรับเด็กรุ่นใหม่ โดย Soft Skill ที่ทาง Summer Camp Thailand โฟกัสให้เด็ก ๆ คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น รวมถึงเข้าใจอารมณ์และรู้จักควบคุมตนเอง ซึ่งเด็ก ๆ ควรฝึกทักษะนี้ควบคู่กับการฝึกทักษะทางวิชาชีพหรือ Hard Skill ได้ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถทำงานได้ทุกสายงานและมีทักษะติดตัวที่จำเป็นในการเข้าสังคมกับผู้อื่น 

การพัฒนาทักษะ Soft Skill ที่ทางค่ายปิดเทอมจัดให้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ เพราะมีงานวิจัยเผยแล้วว่า ทักษะนี้เกี่ยวกับทัศนคติ ความสม่ำเสมอ การเข้าสังคมและการแก้ปัญหา ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานและมีโอกาสที่ถูกจ้างงานมากกว่าคนที่มีทักษะ Hard Skill เพียงอย่างเดียว ซึ่งทักษะ Soft Skill มี 4 ทักษะด้วยกัน ดังนี้

 

ทักษะ Soft Skill อย่างแรกคือ การเข้าสังคม

ทักษะการเข้าสังคม เป็นทักษะที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุข ซึ่งประกอบไปด้วยเคารพซึ่งกันและกัน การรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการแสดงความขอบคุณอย่างเหมาะสม โดยทางแคมป์ปิดเทอมจะมีกิจกรรมที่เน้นให้ปฏิสัมพันธ์เพื่อเกิดความเคยชินและรู้จักฝึกเข้าสังคมได้ดีขึ้น พ่อแม่ก็สามารถช่วยเสริมด้านนี้ได้เช่นกัน โดยแนะนำให้ทำดังนี้

 

ให้โอกาสเด็ก ๆ เป็นตัวของตัวเอง

นอกจากทางกิจกรรมที่ทาง Summer Camp Thailand จัดให้เด็ก ๆ แล้ว พ่อแม่ยังสามารถช่วยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกรับประทานอาหาร เป็นต้น และไม่ควรวิจารณ์การตัดสินใจของลูก ควรรับฟังลูกเพื่อปลูกฝังให้เขารับฟังผู้อื่นเช่นกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสังคมด้วยตัวเอง

 

สอนความเห็นอกเห็นใจ

ความเห็นอกเห็นใจเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทางค่ายปิดเทอมคอยเน้นให้เด็ก ๆ เสมอ โดยจะสอนให้เด็ก ๆ หัดคิดก่อนที่ลูกจะตัดสินใครจากการกระทำและคอยชวนให้ลูกคิดถึงความไปได้อื่น ๆ ไปด้วย เช่น เพื่อนขาดเรียนบ่อย ๆ อาจไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจ แต่อาจเป็นเพราะเขาไม่สบายมีโรคประจำตัว เป็นต้น โดยการฝึกให้เด็ก ๆ ไม่ด่วนตัดสินเรื่องต่าง ๆ อย่างฉาบฉวย จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นการสร้างความเห็นอกเห็นใจให้เกิดขึ้นในใจลูกได้

 

เคารพความแตกต่างของผู้อื่น

พ่อแม่ควรปลูกฝังให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงความคิดที่แตกต่างของผู้อื่น ซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่น ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไป ควรสอนให้เด็กเข้าใจว่าทุกคนที่มีความคิดความเชื่อต่างกันสามารถอยู่รวมกันได้ภายใต้กฏเกณฑ์ที่สังคมยอมรับ แม้จะคิดต่างกัน ก็ยังทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกันได้ เพราะความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาของสังคม

 

ทักษะ Soft Skill อย่างที่ 2 คือ ความคิดสร้างสรรค์

Summer Camp Thailand ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมที่เสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ วัยเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าเด็ก ๆ สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้รวดเร็วและไม่มีกรอบ สามารถสร้างสรรค์อะไรก็ได้ตามใจชอบโดยไม่มีเงื่อนไข โดยความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มนวัตกรรมซึ่งส่งผลให้การเติบโตการจัดแบบแผนของการคิดใหม่นี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  • ความคิดคล่องตัว (Fluency) เป็นความสามารถที่ผลิตความคิดที่นุ่มนวลและรวดเร็วในการแก้ปัญหา

  • ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ซึ่งทำให้เกิดการต่อยอดความรู้เดิม การต่อเติมจินตนาการออกไปการพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


ทักษะ Soft Skill อย่างที่ 3 คือ การสื่อสาร

การสื่อสารเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอย่างสูง ซึ่งเด็ก ๆ ควรรู้จักการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถตีความและถ่ายทอดความรู้หรือแนวคิดต่าง ๆ ออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งพ่อแม่สามารถช่วยฝึกทักษะให้ลูกได้ เช่น

 

ฝึกจับใจความและเล่าเรื่อง

ทางแคมป์ปิดเทอมขอเชิญให้พ่อแม่ชวนลูกลองเล่าเรื่องที่อ่านหนังสือหรือหนังที่ดูให้คุณฟัง ให้เด็ก ๆ เล่าเรื่องย่อสิ่งที่ดูให้คุณฟัง หรืออาจให้เด็กฝึกเขียนเรื่องย่อให้อ่านสั้น ๆ เป็นการฝึกจับใจความ จัดลำดับความสำคัญ และถ่ายถอดออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ 

 

สื่อสารด้วย Body Language

นอกจากการพูดแล้ว ยังมีการสื่อสารแบบอื่น ๆ ที่ทาง Summer Camp Thailand เล็งเห็นถึงความสำคัญด้วยเช่นกัน อาทิ การสบตาคู่สนทนา การพยักหน้าขณะที่รับฟัง หรือการแสดงสีหน้าต่าง ๆ โดยพฤติกรรมดังกล่าวนั้น เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้จากการสื่อสารของคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่ ดังนั้น พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการสื่อสารด้านแสดงสีหน้า อย่างการสบตาเมื่อสนทนากับลูก แสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางอย่างเหมาะสม และควบคุมอารมณ์เชิงลบขณะสนทนา ให้ลูกเข้าใจและปฏิบัติตาม

 

ทักษะ Soft Skill อย่างที่ 3 คือ ความฉลาดทางอารมณ์

หนึ่งทักษะสำคัญที่ทางค่ายปิดเทอมแนะนำให้ฝึกคือ การควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นความสามารถของเราในการเข้าใจและแสดงอารมณ์เเละรวมทั้งเข้าใจอารมณ์ของคนอื่น เด็กที่มีทักษะนี้จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง รู้จักการจัดการอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าอารมณ์ตัวเองหรือคนอื่นก็ตาม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กดดันมาก ๆ ซึ่งพ่อแม่มีส่วนช่วยในการสอนลูกมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ได้ด้วย

  • หยุดและคิด : ในสถานการณ์ที่ลูกรู้สึกเชิงลบ ควรสอนลูกให้หยุดและคิด ก่อนจะพูดหรือตอบสนองออกมา รวมถึงบอกผลที่ตามมาของการกระทำ

  • เท่าทันอารมณ์ : ให้เด็ก ๆ ฝึกสังเกตอารมณ์ตัวเองขณะนั้น ถ้าเกิดอารมณ์เชิงลบ ให้พ่อแม่เตือนสติลูกเสมอ การช่วยลูกระบุอารมณ์ทุกครั้งที่มีโอกาส จะทำให้พวกเขาหัดสังเกตตัวเอง เมื่อเข้าใจว่าตนเองรู้สึกอย่างไร ก็จะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น

  • สอนรับมืออารมณ์เชิงลบ : อารมณ์เชิงลบต่าง ๆ เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น พ่อแม่ควรสอนให้ลูกเปลี่ยนเป็นสอนให้ลูกรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างเหมาะสม และบอกให้ลูกเข้าใจว่าอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราว เกิดขึ้นแล้วผ่านไป และควรแยกแยะอารมณ์ส่วนตัวกับการทำงาน


ทักษะ Soft Skill เป็นทักษะที่ทาง Summer Camp Thailand ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงาน แสดงถึงทัศนคติของเด็ก ๆ การเข้าร่วมสังคมและการทำงานอย่างสงบสุข ซึ่งแคมป์ปิดเทอมจะช่วยสอนทักษะนี้ให้เด็กได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสอนทักษะนี้ให้เด็กได้ดีกว่า เพราะเด็ก ๆ จะเห็นจากพ่อแม่เป็นอย่างแรก พ่อแม่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี และทางค่ายปิดเทอมก็เชื่อว่า Soft Skill จะช่วยให้ลูกของคุณมีทักษะผู้นำและการทำงานที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นแน่นอน