ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้

1 post / 0 new
lovethailand2019
Offline
Last seen: 1 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
Joined: 31 ก.ค. 2019 - 16:46
ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้

วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย

วัฒนธรรมรวมทั้งขนบประเพณีไทย วัฒนธรรม มาจากภาษาบาลีบวกกับภาษาสันสฤต ซึ่งคำว่า "วฑฺฒน" ในภาษาบาลีเป็นความเจริญก้าวหน้า ส่วนคำว่า "ธรฺม" ในภาษาสันสฤตเป็นความดีงาม เพียงพอเอาสองคำมารวมกันก็เลยได้คำว่า "วฑฺฒนธมรม" เป็นคุณสวยความดีความชอบอันจะก่อให้เกิดความงอกงามที่เรียบร้อย

วัฒนธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษ คำว่า Cultureเป็นลักษณะการดำเนิน ชีวิตที่แสดงออกมาถึง ความเจริญงอกงาม ความมีศีลธรรม ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันของประชาชนในชาติ เพราะเหตุว่ามีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ข้างในหมู่คณะของตน รวมทั้งถือมั่นปฏิบัติร่วมกัน อย่างมีแนวทาง

วัฒนธรรมไทย เป็นวิถีการดำรงอยู่ของประชากรจำนวนไม่น้อยในสังคมนั้นๆอย่างมีความเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบแผน ซึ่งจะยึดหลักความเชื่อถือ ความคิดเป็นแนวทางในความประพฤติ การกระทำ จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละชาติที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้อยู่ในกรุ๊ปของสังคมนั้นๆมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายคือข้อบังคับในการประปฏิบัติตัวรวมทั้ง การวางระวางบุคคลในสังคมอาทิเช่นมรรยาทในห้องรับประทานอาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ไทยนั้นให้ความใส่ใจสำหรับการให้ความใส่ใจกับคนแก่ ผู้น้อยจำเป็นที่จะต้องรู้จักสัมมาคารวะให้ความยำเกรงผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนจำเป็นต้องให้ความเคารพอาจารย์

ขนบประเพณีของประเทศไทย นั้นเป็นจารีตที่ได้อิทธิพลเป็นอย่างมากจากพุทธ แม้กระนั้นอิทธิพลจากศาสนาอื่นเช่น พราหมณ์แล้วก็ การอพยพโยกย้ายของคนต่างประเทศดังเช่นว่าคนจีนก็ส่งผลกระทบของขนบประเพณีไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนั้นสามารถแบ่งได้สามส่วนใหญ่เป็น ภาษา , ศิลป , แล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณี

ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ลายลักษณ์อักษรของภาษาไทยถูกทำขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงในคริสต์ศักราช 1283 อักขระของภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี รวมทั้งสันสกฤตจากสื่อของเขมรโบราณ ในขณะนี้ภาษาไทยมีตัวเขียน สี่สิบสี่ตัว ภาษาไทยมีห้าโทนเป็น : สามัญ , เอก, โท, ตรี, จัตวา ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่นตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่นคำว่า บ่า กับบ้านั้นมีความที่แตกต่างกัน ภาษาไทยในช่วงเวลานี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างๆทั้งโลกดังเช่นว่า บาลี, เขมร, มาเล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่เจาะจง แบบแผน ข้อควรกระทำ ข้อบัญญัติ นำมาซึ่งจารีต ความไว้วางใจ ซึ่งจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันออกไปของแต่ละสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมยังเป็นตัวกำหนดการปฏิบัติของคนเรา ในกลุ่มสังคมนั้นและยังสร้างความเรียบร้อย สร้างความพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย

ต้นเหตุของวัฒนธรรมไทย
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เพราะสังคมไทยมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแล้วก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแม่น้ำลำคลอง ชาวไทยได้ใช้น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง สำหรับเพื่อการทำไร่ทำนาและจากนั้นก็การอาบ กิน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาหน้าน้ำหมายความว่าเพ็ญเดือน 11 แล้วหลังจากนั้นก็เพ็ญ เดือน 12 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสิ้นเดือนตุลาคมรวมทั้งสิ้นเดือนเดือนพฤศจิกายน อันเป็นช่วง ที่ น้ำหลั่งไหลมาจากทางภาคเหนือของประเทศ คนไทยก็เลยทำกระทงพร้อม ด้วยธูปเทียนไปลอย ในแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นการขอโทษลาโทษแม่คงคา รวมถึงขอพรจากแม่คงคา เพราะเหตุว่าได้อาศัยน้ำ น้ำใช้ กระตุ้นให้เกิด "ประเพณีลอยกระทง" ยิ่งกว่านั้นยังมีขนบประเพณีอื่นๆอีกในส่วนที่เกี่ยวกับ แม่น้ำลำคลอง ดังเช่นว่า จารีตแข่งเรือ
ระบบการกสิกรรมบาป สังคมไทยเป็นสังคมทำการกสิกรรม (agrarian society) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชาวเมืองร้อยละ 80 เลี้ยงชีวิตทำการกสิกรรม หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า คนประเทศไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการกสิกรรมบาป และระบบการกสิกรรมบาปนี้เอง ได้เป็น ที่มาของวัฒนธรรมไทยหลายประการ ดังเช่นว่า จารีตขอฝน จารีตลงแขก รวมทั้งการละเล่น เต้นกำรำเคียว อื่นๆอีกมากมาย

ค่านิยม (Values) พูดได้ว่า "ความนิยมชมชอบ" มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด แล้วหลังจากนั้นก็ "ความนิยมชมชอบ" บางสิ่งบางอย่างได้แปลงมาเป็น "แกน" ของวัฒนธรรมไทยกล่าวคือ วิถีชีวิตของชาวไทยโดยศูนย์กลางมีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงออกถึงความอิสระและความเป็นอิสระ