โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี (ฉบับแก้ไขล่าสุด)

36 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
sothorn
Offline
Last seen: 1 ชั่วโมง 5 นาที ก่อน
Joined: 13 ส.ค. 2007 - 17:50
โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี (ฉบับแก้ไขล่าสุด)

    ได้รับความกรุณาจากพี่แก้ว และความเห็นของสมาชิก จึงนำโครงการมาปรับปรุงใหม่

1. ชื่อโครงการ   ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี

2. หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วย จากโรคที่ไม่ติดต่อ เพิ่มสูงขึ้น    โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการดำเนินการเป็นอันมาก  และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  เนื่องจาก ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญมีสาเหตุ มาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี  หรือ ผัก-ผลไม้ ที่ไม่ปลอดสารพิษ   เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกำจัดศัตรูพืช อย่างไม่ถูกวิธี  เพื่อเหตุผลทางการค้า และ พาณิชย์  ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ แบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน

  การปลูกผักรับประทานเองแบบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยใช้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์อย่างแท้จริง  แต่กระนั้น สำหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น

3. วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเวบบ้านสวนพอเพียงปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเอง
 • แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
 • อนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้
 • ศึกษาและพัฒนาร่วมกัน ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ
 • ลดรายจ่ายในครัวเรือน

4. เป้าหมาย

 • ระยะสั้น- สมาชิกเว็บบ้านสวนพอเพียงทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปลูกผักอินทรีย์ที่ถูกต้อง
 • ระนยะกลาง-สมาชิกเว็บบ้านสวนพอเพียง และประชาชนทั่วไปมีการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อการบริโภคทุกครัวเรือน
 • ระยะยาว-สมาชิกเว็บบ้านสวนพอเพียง และประชาชนทั่วไปมีการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อการบริโภค ทุกครัวเรือน และมีผลผลิตที่ดี จนสามารถ ดำรงชีพได้โดยไม่ต้องซื้อผักบริโภค

5. วิธีดำเนินการ

 •  ขั้นเตรียมการ
  • มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน
  • รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
  • แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน
 •  ขั้นปฏิบัติ      
  • รวมรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก และดูแลผักอินทรีย์ เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
  • แจกจ่ายและ แลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก    
  • กระตุ้นการนำเสนอ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน
  • จัดให้มีการนำเสนอผลผลิต อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดระยะเวลา  ตามความเหมาะสม
 • ขั้นประเมินผล   
  •  การนำเสนอผลงานที่กำลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สำเร็จแล้ว 
  • มีการสำรวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจาก อัตราการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อการบริโภค (จำนวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)
  • ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
 • ขั้นปรับปรุงและพัฒนา   -
  • มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดำเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัด จากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
  • ส่งเสริม ให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัว สำหรับให้บริการสมาชิก

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

 • 1-31 ธันวาคม 2553 ศึกษาหาความรู้และเตรียมความพร้อม
 • 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2554 ลงมือปฎิบัติ ส่งผลงานเป็นระยะ

7. งบประมาณ
-ไม่มี

8. ที่ปรึกษาโครงการ

 • ลุงพูน
 • พี่แก่
 • พี่สุรพล
 • ป้าเล็ก

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกทุกคน
 • สมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

10. การประเมินผล  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ(ทีมดูแล) เพื่อสรุปผลจากโครงการ
11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์
 • สมาชิกสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
 • ผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดภัย 
 • ครอบครัวสมาชิกได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ประหยัด และ ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง

ส่วนใครที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ครับ

ขอเชิญสมาชิกให้ความเห็นครับ

lekonshore
Offline
Last seen: 3 ปี 5 เดือน ก่อน
Joined: 19 ส.ค. 2010 - 09:46
ดีมาก ๆ เลย

เข้ามาเป็นกำลังใจคนแรกเลย แต่ว่าขอหย๊บแลกอนนะจ๊ะ

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

สาวน้อย
Offline
Last seen: 4 ปี 3 เดือน ก่อน
Joined: 19 ส.ค. 2010 - 00:13
รูปแบบสวนของสมาชิก

อยากถามเรื่องรูปแบบสวนของสมาชิกค่ะ


เช่น สวนลอยฟ้า   สวนครัวกระถาง หรือวัสดุเหลือใช้ สำหรับหลายคนที่ไม่มีแปลง และมีเวลาน้อยๆๆหลังเลิกงาน ..เพราะคิดว่าหลายๆคนอยากปลูกถ้าเป็นลักษระพื้นที่มหญ่ๆคงไม่อำนวย


 โครงการ...โอโคเลยค่ะ คราวนี้แนวทางชัดเจนขึ้น...

ชีวืตที่เพียงพอ..

ยายอิ๊ด
Offline
Last seen: 7 ปี 5 เดือน ก่อน
Joined: 1 ก.พ. 2010 - 12:17
อืม..

ยายอิ๊ดว่า เพิ่มเติมในส่วน เป้าหมายสักนิดดีมั้ยค่ะ คือมีทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ อย่างน้อยกี่ครัวเรือนของสมาชิก หรือกี่ % ของสมาชิกที่หันมาปลูกเพื่อเป็นตัวชีวัดได้ ในแต่ละปีค่ะ


ลองแลกันถี

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

paloo
Offline
Last seen: 11 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: 2 ต.ค. 2010 - 08:18
เยี่ยม

    ผมมีนิ้วโป้ง แค่สอง ยกให้หมดเลย (มีมากกว่านี้ จะยกให้อีกสมบูรณ์ ครับ สมบูรณ์

          แต่ผู้ใหญ่ เขียน Theme ปลายเปิดไว้ ผมจึงขออนุญาต เสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มในส่วนวิธีดำเนินการ ในขั้นปรับปรุงและพัฒนา ว่า

       "ส่งเสริม ให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัว สำหรับให้บริการสมาชิก" อีกข้อนะครับ

ย้ำ "เสนอเพื่อพิจรณา" เท่านั้นครับ ไม่เข้าท่า ลืมมันไปได้เลย

แก้ว กุ๊ก กิ๊ก
Offline
Last seen: 10 ปี 2 เดือน ก่อน
Joined: 22 มี.ค. 2010 - 20:35
เห็นด้วยค่ะ

หนูเห็นด้วยกับความคิดป๋าลูค่ะ  ธนาคารเมล็ดพันธ์


ออกเสียงสนับสนุน นับ1

 

แจ้ว
Offline
Last seen: 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
Joined: 7 ก.ย. 2009 - 20:00
โครงการดีมาก

ถ้าได้อ่านของเพื่อนแล้วความคิดก็แล่นฉิว.... เขียนโครงการได้ดีมากค่ะ...ขอสนับสนุน เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้....เตรียมตัวเตรียมใจ ปีใหม่สตาร์ทพร้อมกัน...

paloo
Offline
Last seen: 11 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: 2 ต.ค. 2010 - 08:18
ปัญหาของผมเอง

   รบกวนผู้ใหญ่โส หน่อย ผมจะแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการ จึงคลิกที่ บอกไว้ให้ "คลิกที่นี่"  

    หน้าต่าง "ไม่พบหน้าที่เรียก" โชว์ขึ้นมาเลย ผมคงทำอะไรผิดพลาด รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ

                   ขอบคุณ

โพสมาเสร็จ กลับไปลองเข้าดูใหม่ เจอแล้วครับ

     ขอโทษ พันครั้ง ขอรับ

sothorn
Offline
Last seen: 1 ชั่วโมง 5 นาที ก่อน
Joined: 13 ส.ค. 2007 - 17:50
แก้ไขแล้ว

ขอบคุณครับลุง paloo แก้แล้วครับ เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย

sothorn
Offline
Last seen: 1 ชั่วโมง 5 นาที ก่อน
Joined: 13 ส.ค. 2007 - 17:50
ขอเสนอพี่แก่

ขอเสนอพี่แก่ เป็นที่ปรึกษาโครงการอีกคน

แก่
Offline
Last seen: 7 ปี 10 เดือน ก่อน
Joined: 18 ก.ย. 2010 - 12:24
ขอบคุณครับ

ยินดีมาก พร้อมเสมอด้วยใจรัก  นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่า "การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากจุดเปลี่ยนแปลงเล็กๆเสมอ" 

หน้า