วันนี้เป็นวันมาฆบูชา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ตรงกับวันข้างขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา


(โดยในปี พ.ศ.2555 นี้ เป็นปีอธิกมาส คือ เป็นปีที่มีเดือน 8 สองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำให้วันมาฆบูชาซึ่งปกติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 แทน ทำให้วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)


ในพุทธประวัตินั้นวันนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ทั้งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่อย่าง คือ
1.เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร
ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
 2.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
 3.พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
 4.เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ


คาถาโอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์)


สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ


แปล : การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส


"วันนี้เป็นวันมาฆบูชา มาตั้งจิตในสิ่งดี ๆ ในวันสำคัญนี้กันนะคะ"


ขอขอบคุณข้อมูลจาก 


www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4581.html


 ( http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tlcthai.com%2Feducation%2Fhistory-of-thailand%2F4581.html&ei=5JNWT7XGNsXTrQfdlbSjBw&usg=AFQjCNFfnRMueRQ4jfBcpx6A8jZLxPqpuA&cad=rja )


 

ความเห็น

ขอบคุณ  ปีนี้ 8   2หน   ป้าเล็กไหว้ครู 26 เมษา  เป็นเดือน6แรก   วันนี้  จะออกไปใส่บาตรค่ะ

อนูโมทนาค่ะ ป้าเล็ก

ขอบคุณครับพี่สายพิน คนอยู่ไกลบ้านก็คงได้แต่ปฏิบัติบูชาครับผม และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

อนุโมทนาด้วยค่ะ หนุ่มสนิท ปฏิบัติบูชานี้สำคัญมากเลยนะคะ

ไม่ทราบเลยน้า ขอบคุณ นำข้อมูลมาลง ครับ หลังน้ำท่วมมานี น้ามือขึ้นมาก ปลูก อะไร ก็ งามอิอิ

คิดว่าอีกหลายคนก็คงไม่ทันได้ดูปฏิทิน และคิดว่าปฏิทินที่(ประเทศ)บ้านตุ้ยคงไม่ระบุว่าเป็นวันมาฆบูชานะคะ


เรื่องหลังน้ำลดแล้วปลูกต้นไม้มื้อขึ้น น้าว่าน่าจะเป็นเพาะดินถูกพลิกหน้าดินด้วยค่ะ แต่อย่างหนึ่งคือต้นไม้ในกระถางได้ดินดีจากสูตรที่ตุ้ยแนะนำมาด้วย ทั้งต้นและดอกก็เลยสวยงาม อีกอย่างนะน้าก็ได้สูตรดินที่ทำก้อนเพาะเมล็ดปรับจากที่ตุ้ยแนะนำด้วย น้าขอบคุณมากนะคะตุ้ย

     วันพระปีนี้รู้สึกว่าจะตรงกันทั่วโลก(ถ้าจำไม่ผิด)ปีก่อนๆปฎิทินสิงคโปร์ว้นพระจะเร็วกว่า 1-2 ว้น แต่ครั้งนี้ตรงกันคะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ

 

                                                            หิ้งพระ

ขอบคุณค่ะ คนตูล เลยพลอยได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากที่คนตูลบอกด้วยนะคะ

เช่นกันค่ะน้องอาร์ม บุญรักษานะคะ

หน้า