2 เมษายน..วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

อ้อยหวาน

 

ขอขอบคุณรูปจาก pawena15.igetweb.com

 

 

วันอนุรักษ์มรดกไทย  หมายถึง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ความเป็นมา

           คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย  ได้มีมติเห็นชอบคำจำกัดความคำว่ามรดกไทย คือ "มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ  ซึ่งได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี  ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา"

           คณะรัฐมนตรีซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอัน เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอด มา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ   อธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนรวม 28 คน  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2532 ได้มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมไทย เนื่องจากงบประมาณของรัฐมีไม่เพียงพอ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. เพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกวิธี

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีความรู้สึกร่วมในความเป็น เจ้าของโบราณสถาน โบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแลทะนุบำรุงรักษาได้เป็นมรดกไทยประจำถิ่น

4. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

5. เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให้น้อยลง

6. เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางไป

ข้อมูลจาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr02-ThaiHeritage.html

ขอบคุณค่ะ

++++++++++++++++++

 

คนอยู่ไกลอย่างอ้อยหวานขอร่วมอนุรักษ์มรดกไทยค่ะ ด้วยผ้าต่อผ้าทอไทยทำมือ ได้รับการอนุเคราะห์เศษผ้าทอมือจากเพื่อนหลายคน ทำให้ได้ผ้าต่อผืนนี้ และแขวนอวดบนผนังในห้องรับแขกด้วยความภาคภูมิใจ ภูมิใจในศิลป ในวัฒนธรรม ในภูมิปัญญาของปู่ย่าตายาย ขอให้ลูกหลานไทยร่วมใจกันปกป้องรักษา

 

มาเถิดมา..มาร่วมกันรักษา    

ยืดเวลา..ให้คุณค่า..อย่าให้สูญ

ร่วมกันเก็บ..ร่วมกันกอบ ให้เพิ่มพูน

เกื้อกูลให้ลูกหลานไทย..ได้ภาคภูมิ

 

ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุข

ขอบคุณค่ะ

 อ้อยหวาน

 

ความเห็น

รัฐบาลช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจังและจริงใจ  ปัจจุบันรุ่งโรจน์

ร่วมกัน..เราทำได้ค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

และขอเป็นคนหนึ่งที่ร่วมอนุรักษ์มรดกไทยค่ะ


ขอบคุณค่ะคุณตาล เรามาร่วมกัน..

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 การทำงานต้องรู้จริงทำจริงจึงประสบกับความสำเร็จ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

image not displayed

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

มรดกไทย ควรรักษาไว้ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

 

 

หน้า