ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 


          เคยมีหนังสือของดร.เทียม โชควัฒนาเล่มนี้ กลับมาทบทวนใหม่พร้อมฝาก สมช.


 ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา


1. รู้น้อยไม่เกี่ยงงาน
คนเราหากมีความรู้น้อยต้องไม่ท้อถอยหรือเลือกงาน เพราะการทำงานคือหนทางเพิ่มความรู้และประสบการณ์


2. เที่ยงธรรมและเยือกเย็น
ผู้บริหารที่ดีต้องปกครองคนด้วยความเที่ยงธรรม และสุขุมเยือกเย็นเป็นสำคัญ


3. ขยัน อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร และไม่สร้างศัตรู
คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องมีความขยัน อดทน ประพฤติตนน่าเชื่อถือ
รู้จักคบคนดีเพราะคนดีย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดี ๆ และที่สำคัญไม่ควรเอาเปรียบหรือเป็นศัตรูกับผู้อื่น


4. เป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุข
ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและอุดมด้วยดอกผลอันเอื้อประโยชน์แก่ผู้ปลูกทำนุบำรุง และคนทั่วไปฉันใดองค์กรที่เจริญเติบโตมั่นคง ย่อมควรจะเอื้อประโยชน์และเกื้อกูลแก่บุคคลากรและสังคมฉันนั้น


5. รักตนเอง รักครอบครัว รักบริษัท
บุคคลใดดำเนินชีวิตด้วยพื้นฐานจากพลังแห่งความรักในตนเอง ครอบครัว และองค์กรเป็นสำคัญบุคคลนั้นย่อมประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน


6. ความรู้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคม
ผู้ใดมีความรู้และนำความรู้ของตนมาใช้และถ่ายทอดให้ผู้อื่น ผู้นั้นจะยิ่งเกิดความชำนาญและเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งความรู้นั้นด้วยเปรียบเสมือนดาบที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์และได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้คงไว้ซึ่งความคมตลอดเวลา


7. เรียนรู้สิ่งใด เรียนรู้จากคน
เรื่องราวทุกอย่างคนเป็นผู้สร้างขึ้น ดังนั้นถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใดให้เรียนรู้จากคนซึ่งล้วนเป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้และประสบการณ์


8. การใช้โทสะ มีแต่สร้างความรุนแรง
การใช้โทสะเข้าตัดสินปัญหา ไม่เกิดผลดีกับใครเลย มีแต่สร้างความรุนแรงเพิ่มขึ้น


9. ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้อง
อดอยากแค่ไหน จงทำตัวเป็นเสือ ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกเดียวกันแต่ต้องพยายามเป็นผู้ช่วยเหลือผองเพื่อนจะดีกว่า


10. ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่อวางอนาคต
การทบทวนประสบการณ์จากอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่น และการศึกษาเรื่องราวจากคนและสิ่งรอบข้างในปัจจุบัน เป็นแนวทางให้เราวางอนาคตได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น


11. มากคน มากวาสนา

คนเราทุกคนล้วนมีวาสนาบารมี ถ้าทุกคนเอาวาสนาบารมีมารวมกัน บริษัทก็จะเจริญก้าวหน้า
12. อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า
คนเราถ้าเข้าใจการจากไปอย่างไม่ย้อนกลับของเวลา ย่อมใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอย่างมีค่า


13. เร็ว ช้า หนัก เบา
ในการทำงาน ควรหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำก่อน งานไหนทีหลัง งานไหนต้องจริงจัง และงานไหนที่พอควร


14. ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียร
อยากประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ต้องพาตัวเข้าหางาน อย่าคอยให้งานมาหาตัว
เพราะงานคือทุกอย่างของชีวิตที่เราต้องพากเพียรและพยายามทำตลอดไป

15. ไม่มีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย์

คนเราถ้าไม่นิ่งนอนใจ แต่เพียรพยายามใช้สติปัญญาต่อสู้อย่างเต็มกำลังแล้ว ในที่สุดเราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะ


16. ความสำเร็จของาน อยู่ที่คุณภาพของคน
หัวใจในการทำงานให้สำเร็จ มิใช่อยู่ที่การสร้างคนให้มีความในการทำงานเท่านั้น
แต่ต้องรวมถึงการสร้างเสริมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยควมรัก และความสามัคคีด้วย


17. แค่หยุดอยู่กับที่ ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง
นักธุรกิจต้องเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเพียงวันนี้ แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยทันโลก พร้อมที่จะก้าวสู่วันพรุ่งนี้ได้เสมอ


18. ชมเกินจริงเป็นโทษ ติเกินเหตุเสียน้ำใจ
การชมเชย อย่าให้เขาเกิดความหลงระเริง จนอาจลืมตัวกับความสำเร็จ ก่อให้เกิดความประมาท ที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตได้
การติ ต้องทำด้วยจิตใจที่หวังดีและใช้คำพูดที่สร้างสรรค์


19. ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
ความเป็นคนีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มมีชีวิตชีวานั้น เป็นเสน่ห์ของมนุษย์อย่างแท้จริง


20. ทำดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ำ ทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำ
การทำความดีเปรียบเหมือนปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่สูง จนพบแต่น้ำที่ใสสะอาดฉันใด
คนที่พยายามทำความดีแม้จะลำบากยากเย็น ก็ย่อมพบชีวิตที่ดี สะอาดสดใสอันเป็นมงคลแค่ตนเองฉันนั้น


21. มนุษยสัมพันธ์ คือพื้นฐานของความสำเร็จ
องค์กรจะเจริญรุ่งเรืองได้ บุคคลในองค์กรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยนรู้จักข่มอารมณ์และให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอ


22. ความก้าวหน้าที่แท้จริง ย่อมเกิดจากฝีมือการทำงาน
ความก้าวหน้าที่ได้มาจากความสามารถในการทำงานจะให้ผลที่จีรังยั่งยืน


23. งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี
การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดี นำมาซึ่งความสำเร็จของงาน


24. อดทนและอดกลั้น นำไปสู่ความสำเร็จ
คนที่อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดีกว่าคนอื่นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต


25. อยากขยายใหญ่ ใจต้องกว้างในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้อง
การขยายกิจการให้ใหญ่โต ต้องอาศัยพลังความสามารถ ความรู้ และความคิดจากทุกคนฉะนั้นหัวหน้างานต้องใจกว้าง หมั่นสอนและฝึกฝนความชำนาญให้ลูกน้องเสมอ


26. คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก
คนเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของโลก แต่คนจะมีคุณค่ายิ่ง หากรู้จักประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


27. ความรู้ต้องมองสูง ความเป็นอยู่ต้องมองต่ำ
ความรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ คนที่อยากก้าวหน้าต้องใฝ่รู้ เรียนรู้ให้มากขึ้นอยู่เสมอ แต่ความเป็นอยู่นั้นต้องเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ


28. ความรักและความเข้าใจกันเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้มีภูมิปัญญา
คนที่มีภูมิปัญญาจะมีความสุขอย่างแท้จริงหากรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักและความเข้าใจที่ดีต่อกัน


29. ศึกษาคนเพื่อมอบงานให้เหมาะกับความสามารถ
หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนช่างสังเกตและใกล้ชิดลูกน้อง สามารถวิเคราะห์ได้ว่างานใดเหมาะกับความสามารถของลูกน้องคนใดเพื่อมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของเขา


30. ความประมาท ความหลงตัวเองอาจนำไปสู่ความพินาศ
การกระทำสิ่งใดโดยขาดความระมัดระวังและคิดว่าตนเองเก่งเหนือผู้อื่นเสมออาจนำมาซึ่งความล้มเหลวแต่หากกระทำสิ่งใดด้วยความรอบคอบและอ่อนน้อม ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ


21. มนุษยสัมพันธ์ คือพื้นฐานของความสำเร็จ
องค์กรจะเจริญรุ่งเรืองได้ บุคคลในองค์กรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักข่มอารมณ์และให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอ


22. ความก้าวหน้าที่แท้จริง ย่อมเกิดจากฝีมือการทำงาน
ความก้าวหน้าที่ได้มาจากความสามารถในการทำงานจะให้ผลที่จีรังยั่งยืน


23. งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี
การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดี นำมาซึ่งความสำเร็จของงาน


24. อดทนและอดกลั้น นำไปสู่ความสำเร็จ
คนที่อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดีกว่าคนอื่นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต


25. อยากขยายใหญ่ ใจต้องกว้างในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้อง
การขยายกิจการให้ใหญ่โต ต้องอาศัยพลังความสามารถ ความรู้ และความคิดจากทุกคนฉะนั้นหัวหน้างานต้องใจกว้าง หมั่นสอนและฝึกฝนความชำนาญให้ลูกน้องเสมอ


26. คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก
คนเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของโลก แต่คนจะมีคุณค่ายิ่ง หากรู้จักประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


27. ความรู้ต้องมองสูง ความเป็นอยู่ต้องมองต่ำ
ความรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ คนที่อยากก้าวหน้าต้องใฝ่รู้ เรียนรู้ให้มากขึ้นอยู่เสมอ แต่ความเป็นอยู่นั้นต้องเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ


28. ความรักและความเข้าใจกันเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้มีภูมิปัญญา
คนที่มีภูมิปัญญาจะมีความสุขอย่างแท้จริงหากรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักและความเข้าใจที่ดีต่อกัน


29. ศึกษาคนเพื่อมอบงานให้เหมาะกับความสามารถ
หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนช่างสังเกตและใกล้ชิดลูกน้อง สามารถวิเคราะห์ได้ว่างานใดเหมาะกับความสามารถของลูกน้องคนใดเพื่อมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของเขา


30. ความประมาท ความหลงตัวเองอาจนำไปสู่ความพินาศ
การกระทำสิ่งใดโดยขาดความระมัดระวังและคิดว่าตนเองเก่งเหนือผู้อื่นเสมออาจนำมาซึ่งความล้มเหลวแต่หากกระทำสิ่งใดด้วยความรอบคอบและอ่อนน้อม ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ


ขอบคุณ อ้ายคำปัน เว็บยิ้มแต้มฝัน.คอม  อ่านต่อให้ครบ 87 หลักคิดได้ที่...http://www.yimtamphan.com/?cat=132

ความเห็น

ขอบคุณมากนะครับ เหมือนได้ฟังธรรมะยามเช้าเลย

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

ฝนตกไหมครับ

เมื่อวานสรไปส่งเพื่อนร่วมงาน(ย้าย) ที่ชะอวด ช่วงเช้าไม่ตก บ่ายตกเป็นช่วง ๆ จากชะอวด มาทุ่งสง ถึงนาบอน ถนนเปียกสลับแห้ง เป็นช่วง ๆ แปลกดี

คุณสร ขอบคุณมากนะคะ กับสิ่งดีๆที่นำมาฝากในวันนี้ ทราบมาว่าคุณเทียมเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานอย่างมาก เป็นเรื่องดีๆมาก เมื่อได้อ่านวิธีการคิดและดำเนินชีวิตผ่านทางปรัชญานี้ ...ในวันนี้ หากจะบอกไปชอบใจมากค่ะ ในข้อที่ว่า"แค่หยุดอยู่กับที่ ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง" เลยพลอยคิดถึงระบบสุริยจักรวาลว่า แม้เพียงดาวดวงใดดวงหนึ่งหยุดโคจรก็เท่ากับนับวันจะหลุดออกไปจากระบบสุริยจักรวาลของหมู่ดาวกลุ่มนั้นแล้ว...ขอบคุณมากนะคะ

เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว (สะเทือนพิมพ์ผิดหรือถูกก็ไม่รู้)

:admire2:  อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า  ตอนนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองมีงานมากเสียเหลือเกิน  ทำไม่ค่อยทันเลย  ต้องทำสวน  หมักดินกับขี้วัว กาบมะพร้าว  และเอาฟางคุม  ไปซื้อมาฟ่อนนึงค่ะ  ต้องไปนวด ไปซื้อยา ไปซื้อกับข้าวด้วย วันนี้จะทำหมดไหมหนอ  อยากเอารูปที่ถ่ายมาลงเวปด้วย  คงต้องเป็นพรุ่งนี้  


ดิฉันทำกับข้าวด้วย  งานแยะจริงๆค่ะ  เลยไม่รู้สึกว่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า(ตอนนี้)

คุณดาวเรืองได้ใช้เวลา อย่างมีค่ามาก ๆ เลย สรเองยังไม่พอใจตัวเองเลยค่ะ จะขยันในสิ่งที่ชอบมากเกินไป บางครั้งงานที่ควรทำ ก็ไม่ได้ทำ อย่างงานแม่บ้านนี่ยังบกพร่องค่อนข้างมาก ชอบทำรอบ ๆ บ้าน ชอบงานเกษตร

อ่านแล้วดี่จังค่ะพี่สร ถูกทุกข้อเลยค่ะ


แต่หวานคงทำได้แค่ไม่กี่ข้อเองค่ะ


ขอบคุณสำหรับปรัชญาดีๆๆที่นำมาแบ่งปันนะคะ

 

เอาข้อ 5 หวานะ

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

หน้า