ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทำไมต้องแยกทิ้ง อันตรายยังไง? พร้อมวิธีทิ้ง

1 post / 0 new
nenechan
Offline
Last seen: 4 วัน 12 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 9 ส.ค. 2023 - 15:15
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทำไมต้องแยกทิ้ง อันตรายยังไง? พร้อมวิธีทิ้ง

 

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน เรามักจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและซื้อเครื่องใหม่บ่อยครั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เมื่อมีของใหม่เข้ามา ของเก่าก็จำเป็นต้องทิ้ง ขยะจำพวกนี้จัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอี-เวสต์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกทิ้งให้ถูกวิธี

 

อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบหลักคือโลหะหนักและสารเคมีที่เป็นพิษ หากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี สารเคมีเหล่านี้อาจรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น

 

1. เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต เพราะมีโลหะหนักเช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาท และย่อยสลายได้ยาก รวมถึงสามารถสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารและคุกคามสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

 

2. ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ในขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสารพิษที่สามารถจะปนเปื้อนลงสู่ดิน น้ำ และอากาศ ทำลายระบบนิเวศน์และแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์ได้

 

3. ปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คนเก็บขยะ และแรงงานในโรงงานถอดแยกชิ้นส่วน มักสัมผัสกับสารอันตรายในระดับสูง อาจเป็นมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ และปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ

 

วิธีทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง

 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ แยกจากขยะทั่วไป ประชาชนควรดำเนินการดังนี้

 

1. อย่าเผาหรือฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง เนื่องจากจะทำให้สารพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

 

2. นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ากลับไปยังร้านค้าเมื่อซื้อของใหม่ ซึ่งหลาย ๆ แบรนด์ดังในปัจจุบันนี้มีโครงการรับคืนเครื่องเก่าเพื่อรีไซเคิลที่ช่วยให้ผู้ใช้ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น

 

3. หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เก่ามาทิ้งในถังขยะทั่วไป ต้องแยกทิ้งเฉพาะตัวเครื่องและถ่านออกจากกล่อง เพื่อป้องกันขยะชนิดอื่นปนเปื้อนสารพิษไปด้วย

 

4. ติดต่อหน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่รับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์บริหารกากอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ศอก.) เทศบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อทราบวิธีการทิ้งที่ถูกต้อง การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีนั้นมีขั้นตอนการคัดแยก ถอดแยกชิ้นส่วน และกระบวนการรีไซเคิลที่ต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยที่สุด ส่วนสำหรับประชาชนทั่วไป การแยกทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะประเภทอื่นและดำเนินการตามวิธีที่หน่วยงานกำหนดจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก เป็นการตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน