ร่วมมือร่วมใจ นำไทยสู่ความสุข

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

   คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานถูกมอมเมาให้เป็นปลาที่เวียนว่ายอยู่ในน้ำวนที่มีสภาพของน้ำเน่ามานานหลายปีจนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ทรุดโทรม  หลงลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมและมัวเมากับวิถีจอมปลอมที่เอาความฟุ้งเฟ้อมาล่อ  พ่อแม่ทำงานด้วยความเหนื่อยยาก แต่ลูกหลานกับหลงไหลกับเครื่องล่อยุคใหม่จนไม่อาจพ้นหนี้ที่มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้น  อย่าพูดถึงการช่วยเหลือประเทศชาติและสังคมเลย  แม้กระทั่งตนเองและครอบครัวก็ไม่สามารถเอาตัวรอดได้  จึงเป็นสาเหตุที่ต้องสูญเสียที่ทำกินไปตามเป้าหมายของนายทุน....

           บัดนี้สังคมไทยเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว   ทุกภาคส่วนหันมาพูดถึงและลงมีทำตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นแล้ว  พูดได้ว่าทฤษฎีอันวิเศษของพระเจ้าอยู่หัวเริ่มแตกตัวและแผ่ปกคลุมไปทุกทิศแล้ว   ขอให้พวกเราชาวเกษตรกร และแรงงานไทย รวมทั้งทุกภาคส่วนช่วยกันทักทอสายใยให้ประสานและแน่นแฟ้นเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของชาติและสังคมไทยให้มีความเป็นปึกแผ่นแข็งแรง  เพื่อความเป้นอยู่ที่มีศักดิ์ศรีและร่มเย็นเป็นสุขของลูกหลานไทยต่อไปเทอญ.....

ความเห็น

ผมได้เดินทางไปหลายจังหวัดในประเทศ ได้เห็นนายทุนการเกษตรที่ปากก็อ้างว่าช่วยชาติช่วยพี่น้องชาวไทย แต่นั้นแฝงด้วยผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆ เหมือนรัฐบาลไทยจากนักการเมืองในปัจจุบันไม่ว่าฝ่ายไหนก็ทำงานในลักษณะแอบแฝง หลายบรรทัดฐาน และผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องทั้งสิ้น มิได้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติและพี่น้องคนไทยโดยรวม ผมว่าอีกไม่นานบ้านเมืองจะมีปัญหามากกว่านี้ มีเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้บริหารในทุกภาคส่วนเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องจนเข้าลักษณะพวกมีกำลังมากรังแกพวกที่น้อยกว่า จนทำให้เกิดภาวะตาต่อตาฟันต่อฟัน เช่น สส.ร่วมกันผลักดัน ผู้ว่าบางจังหวัดได้เซ็นต์อนุมัติโครงการต่างๆที่คนในพื้นที่ไม่ต้องการ เมื่อมีการต่อต้านร้องเรียนก็ชลอโครงการโดยไม่มีการทำประชาพิจารหรือให้คนในพื้นที่ที่ตั้งโรงงานได้มีส่วนร่วม

นายทุนการเกษตรมักอ้างว่าเกษตรกรไม่มีความรู้ความสามารถผลิตได้ตามที่เขาต้องการ จึงทำให้เขาต้องให้พวกพ้องมาเช่าที่ชาวบ้านหรือให้ชาวบ้านรุกที่ที่เป็นสปก.ที่ว่างเปล่า ที่ร้างนอกเขตป่า มาทำเกษตรในแบบใช้เคมี โดยไม่เห็นแก่พิษที่มีต่อคนที่ตกเป็นเครื่องมือเหล่านี้ ไม่เคยสนับสนุนอย่างจริงจังให้แก่เกษตรกรโดยไม่หวังผลประโยชน์ในธุรกิจตนเอง

เห็นด้วยค่ะ...ในสังคมปัจจุบันนี้ เป็นเช่นนี้แล เห็นแก่ผลประโยชน์ ความมั่งมี มุ่งหวังความมั่งคั่งทางเงินตรา จนลืมความสุขที่แท้จริง ซึ่ง สุข สว่าง เย็น ในใจตน หลักของพ่อหลวงเป็นทางออกค่ะ ที่จะค้นพบความสุขที่แท้จริง....

ขอเป็น แสงเทียนอีก 1เล่มค่ะ ที่จะน้อมนำหลักของพ่อหลวงไปปฎิบัติ ....